Image by Jingming Pan
auixitoken.png

AUIXI (AUIXI)

AuIXI - token użytkowy

AKTUALNA CENA -  60 USDT/1g

NASZA CENA -  54 USDT/1g

Ceny emisyjne tokenów zaczynają się na poziomie ceny rynkowej złota pomniejszonej o 10%. W zależności od ilości zakupionych jednorazowo tokenów cena może być jeszcze niższa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator - EMCODEX LLC, Prisztina, Kosowo

Numer rejestru firmy: 811882407

Link do rejestru przedsiębiorstw  Strona internetowa: https://emcodex.io/

 

Emitent -  EMCODEX LLC, Prisztina, Kosowo

Producent złota - IXI Capital Holding (BC), LTD, Vancouver, Kanada

Numer rejestru: BC1098409

IXI Capital Holding LTD, Las Vegas, Nevada, USA

Numer rejestru: NV20201840338

Nazwa tokena -  AUIXI

 

Token AUIXI  tronscan.org

Cena tokena - 10% poniżej ceny rynkowej - obecnie około 54 USD/g (1680 USD/oz)

Parytet wymiany -  1 token = 1 g złota

Forma dostawy -  sztabki złota o czystości 99,999

Czas dostawy -  do 6 miesięcy od wezwania posiadacza tokena do wymiany

 

Czym jest EMCODEX?

EMCODEX to skrót od: Emerging Commodity Decentralized Exchange. Tzw. rynek towarowy to nic innego jak rynek, na którym teoretycznie należy handlować towarami, jednak z punktu widzenia potencjalnego uczestnika tego rynku (producenta) nie jest to już rynek, na którym odbywa się rzeczywista wymiana towarowa, ale to przede wszystkim rynek kontrolowany przez spekulantów, takich jak banki, instytucje finansowe czy różnego rodzaju fundusze. Celem tego projektu jest usunięcie obecnych barier bezpośredniego wejścia na rynek towarowy przez producentów różnego rodzaju produktów, które obecnie istnieją na rynku towarowym lub napotykają bariery wejścia, z pominięciem całego łańcucha pośredników wymuszających na producentach cięcie marż . Dlatego powołaliśmy firmę EMCODEX, która jest pośrednikiem między bezpośrednimi producentami a nabywcami ich produktów. Producenci, którzy chcą pokonywać bariery wejścia lub poszerzać swoje dotychczasowe rynki, a przede wszystkim producenci, którzy chcą być częścią cyfrowego świata, ale nie mają odpowiedniej wiedzy wiedzy, aby tego dokonać.​

Jak działa EMCODEX?

EMCODEX jest emitentem różnego rodzaju tokenów użytkowych wymiennych na towar. Każda emisja dotyczy innego commodity i jest realizowana w pełnej współpracy z producentem tego commodity, gdzie ustalane są wszystkie warunki emisji. Środki pozyskane z emisji przekazywane są producentowi, który zobowiązuje się dostarczyć swój towar w zamian za tokeny na każde żądanie posiadaczy tokenów.

Co to jest AUIXI?

AUIXI to token użytkowy, wymienny na złoto. Nabywca tokena może nim swobodnie dysponować tj. trzymać w portfelu lub sprzedać, ale także może zażądać jego wymiany w dowolnym momencie na złoto. Wymiana tokena na złoto następuje w oparciu o zawartą pomiędzy stronami (Posiadaczem tokenów i Producentem) umowę typu „forward”. Fizyczna dostawa złota nastąpi w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 6 miesięcy. Parytet wymiany jest z góry określony i wynosi 1 g złota za 1 token. Oznacza to, że finalna cena nabycia złota określona jest już w momencie nabycia tokena, a nie według ceny rynkowej w dniu dostawy. 

Transakcja „forward” jest transakcją terminową i z jej natury wynika, że strony transakcji dzielą się ryzykiem wzrostu lub spadku ceny złota od dnia zawarcia umowy do dnia dostawy. Należy mieć na uwadze, że wysokie dyskonto dla ceny nabycia tokena w stosunku do aktualnej ceny rynkowej złota, daje duży margines bezpieczeństwa w zakresie wahań notowań tego kruszcu.

Złoto dostarczane będzie w formie tzw. złota inwestycyjnego tj. w sztabkach o różnej wadze oraz czystości 0,999. 

Token AUIXI został zbudowany na zdecentralizowanej platformie technologicznej TRON Blockchain w oparciu o techniczny standard TRC-20, który jest używany do tworzenia inteligentnych kontraktów i wdrażania tokenów.

Nabywca tokenów AUIXI powinien posiadać adres TRX w sieci TRON, utworzony za pośrednictwem jednego z dostępnych portfeli kryptowalutowych obsługujących tą sieć jak np. tronlink.org. Zakupione tokeny AUIXI zostaną wysłane na adres TRX i będą widoczne jako dodatkowe zasoby, jednak pamiętaj, że po utworzeniu adresu TRX należy go wpierw aktywować poprzez zasilenie konta kilkoma tokenami TRX (wystarczy nawet 0,1 TRX), co dopiero umożliwi wysyłanie tokenów AUIXI na ten adres.

Dlaczego wybraliśmy Ekosystem TRON?

Przede wszystkim ze względu na koszty transakcyjne. W przypadku przelewu TRC20 prowizja wynosi niecały cent, natomiast koszt przelewów ERC20 mocno się waha i oscyluje od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu dolarów za transakcję.  

Dlaczego wybraliśmy USDT jako walutę rozliczeniową?

Tether to największy stablecoin powiązany z dolarem. Ta kryptowaluta działa na różnych blockchainach, takich jak Ethereum, TRON i Solana. Rozliczenia USDT cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ są powiązane ze wspólną miarą wartości – dolarem amerykańskim. Popularność tej kryptowaluty znacznie wzrosła w ostatnich latach i obecnie Tether zajmuje 3 miejsce na świecie pod względem kapitalizacji na poziomie ponad 83 miliardów dolarów.  

 

Dlaczego AUIXI?

AUIXI jest tokenem użytkowym, a więc narzędziem cyfrowym związanym z rynkiem kryptowalutowym. Rynek walut cyfrowych przyciąga coraz więcej inwestorów prywatnych, ale też instytucjonalnych, którzy widzą ją jako walutę przyszłości. Niektórym zwolennikom podoba się fakt, że waluta ta pozbawia banki centralne możliwości zarządzania podażą pieniądza, ponieważ z czasem banki mają tendencję do obniżania wartości pieniądza poprzez inflację. Kryptowaluta działa w oparciu o technologię zwaną Blockchain, która jest dostępna dla każdego, co tworzy bardziej wiarygodny i efektywny sposób przechowywania informacji bez konieczności kontrolowania jej przez scentralizowany organ. Oznacza to, że wszystkie transakcje są zdecentralizowane, bez udziału jakichkolwiek instytucji finansowych, takich jak banki czy rząd. Tylko zleceniodawca i odbiorca są odpowiedzialni za transakcję, a informacje o niej są udostępniane w czasie rzeczywistym i aktualizowane tylko wtedy, gdy obie strony transakcji dojdą do porozumienia.

 

Jakie są korzyści z nabycia AUIXI?

Emisja tokenów AUIXI to korzyści zarówno dla jego nabywców, jak i producenta złota. 

Kupując token AUIXI nabywasz prawo do jego wymiany na złoto według parytetu 1 token – 1 g złota. Tak więc kupując token, kupujesz pośrednio złoto. Jaka jest korzyść z nabycia tokena AUIXI, a nie nabycia złota w sposób bezpośredni u jednego z wielu dostawców? Otóż cena. Cena tokena jest wyznaczona na poziomie ceny rynkowej złota, jednakże zdyskontowanej aż o około 10%! 

Producent złota również osiąga swoje korzyści, gdyż środki ze sprzedaży tokenów otrzymuje od razu, a towar zobowiązuje się dostarczyć w terminie określonym w umowie typu forward, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy. Pozwala to producentowi na spokojne zaplanowanie produkcji oraz jej sfinansowanie środkami, które już zgromadził. W ten sposób realizowana jest główna idea EMCODEX – wsparcie producentów w wejściu na rynek.

Jaka jest cena tokena AUIXI?

Cena tokena AUIXI została ustalona na poziomie ceny rynkowej złota zdyskontowanej o 10%.

 

Dlaczego nasza cena jest możliwa?

Atrakcyjne warunki nabycia tokena AUIXI, a tym samym nabycia złota, wynikają z faktu, że dostawca złota IXI Capital Holding (BC) Ltd jest bezpośrednim producentem złota, więc jego koszt wydobycia nie podlega proporcjonalnym wahaniom do zmian ceny złota. IXI Capital Holding (BC) Ltd jest właścicielem roszczeń górniczych zlokalizowanych w Lincoln, Nevada, USA (link: NEW CASTLE ). Własność i wykorzystanie tego roszczenia jest nadzorowane przez Biuro Terenowe Ely Biura Zarządzania Gruntami pod numerem seryjnym NMC933950. Wierzytelność górnicza to działka gruntu, do której powód zgłasza własność oraz prawo do zagospodarowania i eksploatacji odkrytego, cennego złoża kopalin.

IXI Capital Holding zlecił niezależnemu ekspertowi geologowi wykonanie ekspertyzy szacunkowych posiadanych przez siebie zasobów mineralnych. Raport został opracowany w 2020 roku przez Maverick Eco-mining, Inc. i jest corocznie aktualizowany. Oprócz złota znaleziono inne cenne metale, takie jak srebro, pallad, platyna, rod i iryd. Same zasoby złota zostały wycenione na prawie 10 miliardów dolarów. Łączna wartość wszystkich wymienionych metali szacowana jest na ponad 300 mld USD.

 

Ocena zasobów mineralnych producenta

Poniższy opis jest fragmentem „NI 43-101 VALUATION REPORT of the Newcastle Claim, T4N R63E Section 33NW Lincoln County, Nevada” sporządzonego w kwietniu 2020 r. (ceny aktualne na dzień niniejszego raportu) przez Maverick Eco-mining, Inc.

„Ocena zasobów mineralnych jest tutaj oparta na dowodach geologicznych, historycznych i współczesnych próbkach oraz rozsądnych założeniach geologicznych i dotyczących ciągłości. Roszczenie Newcastle obejmuje 80 akrów. Jeden akr to 43 560 stóp kwadratowych, a zatem 80 akrów odpowiada 3 484 800 stopom kwadratowym. Oszacowano tonaż 80 akrów, stosując konserwatywną głębokość 50 stóp dla grubości żwirów zawierających metale. Stosując przeliczenie 27 stóp sześciennych na jard sześcienny, roszczenie Newcastle zawiera około 15,5 miliona jardów sześciennych aluwiów złoża placer.Przy standardowym współczynniku konwersji żwiru wynoszącym 1,5 tony żwiru na jard sześcienny, 15,5 miliona jardów sześciennych odpowiada około 10 milionom ton żwiru.

 

 

 

 

Istnieje około 10 000 000 ton rudy paszowej, która reprezentuje Wycenę Wskazanych Zasobów Brutto dla złota i srebra w wysokości 11,2 mld USD. Jeśli wszystkie PGM zostaną wzięte pod uwagę, Newcastle może uzyskać około 309 miliardów dolarów ze Wskazanego Zasobów”.

 

Jak wymienić AUIXI na towary?

Wydobycie złota jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym, a uzyskiwane ilości niewielkie. W celu maksymalnego obniżenia ceny tokenów AUIXI przyjęto sposób ich wymiany AUIXI na złoto poprzez zawieranie transakcji terminowych typu Forward. 

Kontrakt terminowy to umowa na zawarcie transakcji w przyszłości, której warunki zostają wcześniej uzgodnione. Kontrakty terminowe zawierane są między dwiema stronami bez konieczności pośrednictwa innej organizacji, takiej jak giełda lub izba rozliczeniowa, a więc spełniają podstawową przesłankę, dla której wprowadziliśmy AUIXI.

Brak pośrednika sprawia, że kontrakt forward staje się instrumentem pozagiełdowym, który można dostosować tak, aby obie strony uzgadniające transakcję były zadowolone z warunków. Kontrakty terminowe typu forward najczęściej są używane do handlu towarami, ale są również popularnym mechanizmem wymiany walut.

W kontrakcie terminowym strona, która zgadza się na zakup składnika aktywów przyjmuje pozycję długą, licząc na to, że do dnia rozliczenia wartość rynkowa składnika aktywów wzrośnie, a strona, która zgadza się sprzedać aktywa, przyjmuje pozycję krótką, licząc na to, że wartość rynkowa składnika aktywów spadnie. 

Zrzut ekranu 2022-05-7 o 12.14.51.png

Adres naszego portfela TRX do dokonywania przez Państwa wpłat za tokeny AUIXI to:

 TFvjJLFH6MnPimJeFe6nR1JfjQEM5YdZgZ

Jak kupić tokeny AuIXI?

Procedura zakupu tokenów AuIXI składa się z kilku prostych kroków:

 

  1. Wypełnienie formularza zakupu tokena  https://forms.gle/eScZvFacpCtivRTH9

  2. Płatność za tokeny w USDT w sieci TRC20 (TRON) na adres naszego portfela: 

TFvjJLFH6MnPimJeFe6nR1JfjQEM5YdZgZ

  3. Wysłanie tokenów AuIXI na wskazany przez Ciebie adres portfela w sieci TRC20

Użyteczne:

Pobierz portfel TRONLINK (sieć TRC20) do przeglądarki lub smartfona.

  ⁃ Jeśli używasz przeglądarki, przejdź do https://www.tronlink.org/

  ⁃ Jeśli korzystasz ze smartfona, pobierz aplikację TRONLINK

Aby uzyskać więcej informacji, napisz do:

 

telegram ikona.png
telegram ikona.png

Jozmad

Matt_Rosh